Vedtekter for PUSK

(revidert 01.02.2011, 09.02.2016, 03.03.2020)

§1 

Pensjonistuniversitetet i Skedsmo, PUSK, er en del av den internasjonale bevegelsen kjent under betegnelsen Universitet for den tredje alder, U3A, som i dag finnes i forskjellige varianter verden over. PUSK skal ha som sitt hovedformål:
Å være et forum for formidling av kunnskap, stimulere til mer læring, oppmuntre og legge til rette for egenaktivitet og skape et trivelig, sosialt fellesskap.
For å oppnå sin målsetting skal PUSK tilby foredrag og kåserier av høy kvalitet innen vitenskap, historie, globale spørsmål, litteratur og kunst, og ellers anspore medlemmene til å videreutvikle sine personlige interesser gjennom organisert gruppearbeid.

§2 Medlemskap

Personer over 60 år kan bli medlemmer av PUSK. Årsmøtet fastsetter medlemsavgift.

§3 Styret

Styret består av leder og 4 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer. Styret velges på årsmøtet. Leder og varamedlemmene velges for 1 år av gangen, de andre styremedlemmene for 2 år. Styret selv fordeler de øvrige tillitspostene nestleder, kasserer/regnskapsfører og sekretær innbyrdes. Et medlem kan maksimalt gjenvelges 2 ganger. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. En valgkomité på 3 medlemmer legger på årsmøtet fram forslag til styremedlemmer. Pensjonistuniversitetet forpliktes ved underskrift av leder, eller i dennes fravær, av nestleder eller kasserer/sekretær. Styret har ansvar for den daglige drift av pensjonistuniversitetet innen vedtatte rammer og budsjett. I behandlingen av saker hvor styret ser behovet for et videre mandat, skal styret kunne framlegge sakene på medlemsmøtene for avgjørelse der. Slike saker skal annonseres på forhånd i møteinnkallelsen. I alle saker som ikke krever 2/3 flertall, er styreleders/møteleders stemmegivning avgjørende ved likt stemmetall.

§4 Komiteer

Etter forslag fra styret velger årsmøtet en valgkomite på 3 medlemmer for 1 år av gangen.
Årsmøtet velger en Kultur- og reisekomité på 4 medlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. Medlemmene velges slik at 2 er på valg hvert år. Et medlem kan maksimalt gjenvelges to ganger. Leder av Kultur- og reisekomiteen har fast møterett, uten stemmerett, i styret. Komiteen har ansvaret for å arrangere besøk til teater og konserter samt museer og utstillinger etc. Komiteen har også ansvaret for reisetilbud i inn- og utland. Komiteen konstituerer seg selv med internt valg av leder. Det føres detaljert regnskap som skal revideres av PUSKs valgte revisorer.

§5 Studie- og aktivitetsgrupper

PUSK skal være behjelpelig med å danne studie- og aktivitetsgrupper for medlemmer som ønsker å vedlikeholde og videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter på enkelte fag- og aktivitetsområder. Etter at gruppene er etablert, vil de fortsette sin virksomhet som selvstyrte enheter. Gruppene avgjør selv om de vil tillate medlemmer fra andre pensjonistuniversiteter å delta.

§6 Regnskap, budsjett og revisjon

Kasserer/regnskapsfører fører regnskap og setter sammen med styret opp budsjettet for kommende år. Regnskapet revideres av to revisorer valgt på årsmøtet blant medlemmene i PUSK. Revisorene velges for 1 år av gangen. Revisorene kan maksimalt gjenvelges 2 ganger. Regnskap og budsjett forelegges årsmøtet til godkjenning.

§7 Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år innen medio mars og innkalles med minst 2 ukers varsel. Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet og må vedlegges dokumentene som sendes ut sammen med innkallingen. Årsmøtet skal behandle

1. Styrets årsmelding
2. Regnskap med revisorberetning og forslag til budsjett for følgende år
3. Fastsettelse av kontingent
4. Valg av styremedlemmer med varamedlemmer, styreleder, valgkomité, kultur- og

reisekomité og revisorer. 5. Innkomne forslag

Alle valg fattes med alminnelig flertall. Valget skal foregå skriftlig hvis dette forlanges. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når minst 15 medlemmer krever dette, etter samme regler som gjelder for ordinære årsmøter.

§8 Endring av vedtektene

Saker som angår PUSKs struktur og rammeverk som f.eks. vedtektsendringer, fusjonsplaner eller likvidasjon skal legges frem på årsmøtet i henhold til vedtektene. Vedtak i disse sakene krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmer.