Vedtekter for PUSK

(revidert 01.02.2011, 09.02.2016, 03.03.2020, 05.03.2024)

Pensjonistuniversitetet i Skedsmo, PUSK, er en del av den internasjonale bevegelsen kjent som Universitet for den tredje alder (U3A)Pensjonistuniversietet i Skedsmo ble stiftet i 2008.

§1 Formål

Pensjonistuniversitetet i Skedsmo har som formål: Å være et forum for formidling av kunnskap, stimulere til mer læring, oppmuntre og legge til rette for egenaktivitet og skape et trivelig, sosialt fellesskap.

PUSK skal tilby sine medlemmer foredrag og seminar av høy kvalitet innen vitenskap, historie, globale spørsmål, litteratur og kunst. PUSK skal også kunne tilby ulike aktiviteter, reiser og kulturopplevelser til medlemmene.

§2 Medlemskap

Pensjonister eller personer over 55 år kan bli medlem av PUSK. Medlemsåret følger kalenderåret.

§3 Styret

Styret har ansvar for den daglige driften av PUSK innenfor vedtatte rammer og budsjett, vedtatt på årsmøtet. Styret består av leder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

Styret velges på årsmøtet. Leder og varamedlemmene velges for 1 år av gangen, de andre styremedlemmene for 2 år, slik at 2 er på valg hvert år. Styret fordeler selv oppgavene som nestleder, kasserer, sekretær, nettredaktør, seminaransvarlig og andre funksjoner styret finner hensiktsmessig. Ingen kan inneha verv i styret i mer enn 6 år. Man kan kun være leder inntil 3 år.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Pensjonistuniversitetet forpliktes ved underskrift av leder, eller i dennes fravær, av nestleder eller kasserer. I behandlingen av saker hvor styret ser behovet for et videre mandat, skal styret framlegge saken på medlemsmøte for avgjørelse. Slike saker skal annonseres på forhånd i møteinnkallelsen. Ved stemmelikhet er styreleders/møteleders stemmegivning avgjørende.

§4 Komiteer

PUSK skal ha en Kultur- og reisekomité. Kultur- og reisekomitéen har ansvar for å arrangere besøk til teater, konserter, museer og utstillinger etc. Komitéen har også ansvar for reisetilbud i inn- og utland. Kultur- og reisekomitéen har 4 medlemmer som velges for to år slik at 2 er på valg hvert år. Et medlem kan maksimalt fungere i 6 år. Komiteen konstituerer seg selv med internt valg av leder. Det føres eget regnskap som skal revideres av PUSKs valgte revisorer. Leder av Kultur- og reisekomiteen har fast møterett, uten stemmerett, i styremøter.

Etter forslag fra styret velger årsmøtet en valgkomite på 3 medlemmer for 1 år av gangen. Valgkomiteen legger, på årsmøtet, fram forslag til valg av styre, Kultur- og reisekomité og revisorer.

§5 Studie- og aktivitetsgrupper

Styret i PUSK skal være behjelpelig med å danne studie- og aktivitetsgrupper for medlemmer som ønsker å vedlikeholde og videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter på enkelte fag- og aktivitetsområder. Deltagerne skal være medlem av PUSK eller pensjonistuniversitetene i Lillestrøm, Lørenskog eller Jessheim.

§6 Regnskap, budsjett og revisjon

Kasserer fører regnskap og setter, sammen med styret, opp forslag til budsjett for påfølgende år. Regnskapet revideres av 2 revisorer valgt på årsmøtet blant medlemmene i PUSK. Revisorene velges for 1 år av gangen. Årsregnskap og budsjett forelegges årsmøtet til godkjenning.

§7 Årsmøte

Årsmøtet holdes hvert år innen medio mars, varsles 6 uker før og innkalles med minst 2 ukers varsel. Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet og må vedlegges dokumentene som sendes ut sammen med innkallingen. Årsmøtet skal behandle

  1. Styrets årsmelding

  2. Regnskap med revisorberetning og forslag til budsjett for følgende år

  3. Fastsettelse av kontingent

  4. Valg av leder, styremedlemmer med varamedlemmer, Kultur- og reisekomité, revisorer og valgkomite

  5. Innkomne forslag

Alle valg fattes med alminnelig flertall. Valget skal foregå skriftlig hvis dette forlanges. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret eller minst 15 medlemmer krever dette, etter samme regler som gjelder for ordinære årsmøter.

§8 Endring av vedtektene

Saker som angår PUSKs struktur og rammeverk som f.eks. vedtektsendringer, fusjonsplaner eller avvikling, skal legges frem på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte i henhold til vedtektene. Vedtak i disse sakene krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmene.